Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Vadu Moldovei, pentru perioada 2021-2027

„Pentru ca Europa să poată face față noilor provocări, trebuie să găsim surse de finanțare. Putem fie să cheltuim mai puțin, fie să identificăm noi surse de venituri. Dar orice am face, fiecare euro investit din bugetul UE trebuie să genereze valoare adăugată și să aibă un impact pozitiv asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor.” – H. Oettinger „Este timpul să restructurăm bugetul UE. Haideți să-l simplificăm și să-l facem mai flexibil și haideți să reflectăm, cu ambiție și imaginație, asupra modului în care putem să-l transformăm într-un instrument puternic, care ne va ajuta să înregistrăm un ritm de creștere mai rapid, conlucrând mai strâns ca niciodată, și să nu lăsăm pe nimeni în urmă în această economie globalizată.” – Corina Crețu

Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordării este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare integrată de dezvoltare economică, protecția mediului și justiție socială. La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat începând cu 1997, prin Tratatul de la Maastricht, în anul 2001 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă la Gotheborg iar în 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită. Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare de mentalitate a oamenilor și fără comunități capabile să utilizeze resursele în mod rațional și eficient și să descopere potențialul economic al economiei, asigurându-se prosperitate, protecția mediului și coeziune socială. O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare, posibile scenarii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potențialul local. O planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor în funcție de nevoile comunității și folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune. Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat și coerent posibilitatea și oportunitățile autorităților publice locale, o analiză asupra domeniilor de interes ale localității (turism, cultură, investiții, populație, infrastructură, sănătate) și o analiză socio-economică amănunțită (identificarea resurselor, analiza structurii pieței forței de muncă, stabilirea profilului populației, cât și necesitățile populației). Bazându-se pe caracteristicile și nevoile comunității, o strategie de dezvoltare locală stabilește scopuri, obiective, programe și proiecte ce urmează a fi urmate și dezvoltate. Acest lucru e realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale (turism, infrastructură, poziție geografică), prin identificarea și găsirea unor soluții în eventualitatea unor amenințări viitoare (inundații, înzăpeziri, buget local insuficient, etc), analiza oportunităților viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabilă, etc), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate. Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investițiilor, pentru a obține un impact maxim și o valoare adăugată maximă din obiectivele ce le propune comunității locale. Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte de vedere, prin următoarele elemente:

 •  Economie: eficiența economiei prin o bună gestionare a resurselor disponibile, indiferent de natura lor; creșterea economică creată de un progres, stabilitatea economică prin menținerea nivelului de dezvoltare;
 •  Societate: nivel de trai ridicat pentru locuitori; echitate și egalitate de șanse pentru cetățeni și susținerea categoriilor defavorizate; dialog social și delegarea responsabilităților prin implicarea activă a cetățenilor la dezvoltarea propriei comunități; protejarea culturii / patrimoniului prin promovarea și protejarea valorilor culturale;
 •  Ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate prin promovarea acțiunilor ce protejează echilibrul ecosistemului, evitarea poluării prin măsuri de ecologizare și de minimalizare ale efectelor tehnologiei.

Pentru ca dezvoltarea să devină durabilă, la baza celor 3 elemente enumerate mai sus se stabilesc obiectivele: obiective economice, obiective sociale și obiectve de mediu. Obiectivele principale cuprinse în strategia de dezvoltare a Uniunii Europene se bazează pe:

 • Creștere inteligentă prin inovare, educație și societatea digitală menită să
  accelereze dezvoltarea rețelelor pe internet de mare viteză și să permită gospodăriilor și întreprinderilor să beneficieze de avantajele pieței unice digitale;
 •  Creștere durabilă bazată pe competivitate, climă, energie și mobilitate;
 •  Creștere favorabilă incluziunii care să creeze competențe și locuri de muncă, precum și combaterea sărăciei

     1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

 •  Energie (eficiență energetică, regenerabile, transport energie).
 •  Mediu (deșeuri, apă, biodiversitate, situri contaminate).
 •  Riscuri (sistemice naționale, eroziune costieră).
 •  ITI Delta Dunării / ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare integrate și de alocările financiare).
  2. Program Operațional Transport (POT)
 •  Transport TEN – T CORE.
 •  ITI Delta Dunării / ITI Valea Jiului (în funcție de strategiile de dezvoltare integrate și de alocările financiare).
  3. Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID), redenumit PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare
 •  Specializare inteligentă național (Danubius, cercetare – sinergii Horizon, internaționalizare, tranziție industrială).
 •  E-guvernare, sisteme soluții digitale în administrația publică centrală, interoperabilitate, cyber-security.
 •  Broad-Band.
 •  Instrumente financiare.
  4. Programul Național de Sănătate (multifond) / (PNS) – FEDR + FSE  Infrastructura celor 3 spitale regionale (faza II).
 •  Construcția și dotarea Institutului National de Hematologie.
 •  Construcție și dotare pentru un Laborator de Referință Național.
 •  Reabilitare / construcție 22 de spitale județene și dotarea lor pentru cel puțin următoarele standarde: Laborator lucru; Centru transfuzie; Morga; Circuite deșeuri medicale; Unități pentru stroke – prevenirea dizabilității; unități parte a rețelei naționale de prevenție.
 •  Reabilitrea / Construcția spitalelor prioritare naționale.
 •  Intervenții de eficiență energetică pentru infrastructura de sănătate si consolidare pentru riscul seismic – de negociat infrastructura nouă și / sau reabilitată în funcție de alocări și planurile regionale de servicii medicale.
 •  E-sănătate, digitalizare în sistemul de sănătate.
 •  Servicii medicale (formare, medicină de familie – specializare, programe naționale, prevenție, etc.).
 •  Pregătire si perfecționare resursă umană.
 •  Cercetare în domeniul medical.
  5. Programul Operațional Capital Uman (POCU), redenumit PO Educație și Ocupare
 •  NEETs.
 •  Educație (inclusiv E-educație).
 •  Ocupare.
 •  Incluziune (inclusiv E-incluziune).
 •  Servicii sociale sistemice (dezinstituționalizare, combatere sărăcie, migranți,).
 •  ITI (combinație între prioritățile de investiții, în funcție de strategiile de dezvoltare integrate).
 •  Capacitatea administrativă.
 •  Asistență Tehnică.
  6. Program Operațional Combaterea Sărăciei
 •  Îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomerii de lungă durată și persoanele 
Etapa 1 – Analiza diagnoză

Colectarea datelor se va realiza cu ajutorul instrumentului de cercetare fișa de date. Acesta va fi realizat pe baza informațiilor oferite de autoritatea contractantă și va fi construit astfel incât să corespundă obiectivelor stabilite pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Activitățile din această etapă vor implica atât firma de consultanță, care va elabora fișa de date, cât și autoritatea locală, care va furniza informațiile pe baza acestuia. De asemenea, se vor culege informații din statistici oficiale, precum: anuare statistice, baze de date ale comisiilor județene sau naționale de statistică, alte surse și statistici oficiale. Etapa de culegere a datelor despre localitate va fi continuată de una de analiză a documentelor programatice ale României pentru:

 • identificarea politicilor și direcțiilor de dezvoltare europene și naționale, regionale, județene;
 •  identificarea fondurilor, programelor operaționale, axelor și măsurilor.

Această activitate va da o viziune asupra tendințelor de evoluție a mediului rural, pentru a se asigura o dezvoltare locală durabilă și integrată, ținându-se cont atât de bunăstarea cetățenilor, cât și de mediul înconjurător.

Etapa 2 – Elaborare strategie

După conturarea cu obiectivitate a situației actuale, se va stabili direcția generală pe care comunitatea o va urma până în anul 2027. De asemenea, se va identifica viziunea strategică a comunei, pe care comunitatea încearcă să o atingă, respectiv ceea ce se dorește sau se așteaptă să se întâmple ca rezultat al elaborării și implementării planului strategic. Astfel, analiza situației existente, identificarea problemelor critice și formularea misiunii și viziunii v-a pregăti terenul pentru stabilirea scopurilor, obiectivelor și direcțiilor de acțiune, în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală.

Etapa 3 – Dezbatere publică

După elaborarea strategiei se va avea în vedere consultarea și organizarea de ședințe publice la care vor lua parte atât reprezentanții instituțiilor, consilieri locali, cât și agenți comerciali, ONG-uri și persoane fizice interesate. După realizarea eventualelor ajustări sugerate în cadrul grupului de lucru se va face o centralizare a datelor și se va definitiva documentul.

Etapa 4 – Aprobare strategie

După consultarea publică și actualizarea strategiei în funcție de necesități, aceasta va fi prezentată în cadrul unei ședințe a consiliului local pentru analiză și aprobare. Dezbaterea strategiei de dezvoltare locală de către consiliul local se va face în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, adică strategia va fi anunțată publicului cu 30 de zile înainte de ședința consiliului local, stabilindu-se o perioadă de zece zile în care cei interesați vor putea depune în scris propuneri, sugestii și opinii. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comuna Vadu Moldovei 2021-2027 presupune corelarea acesteia, atât cu documentele de planificare la nivel regional, cât și cu

Sari la conținut